Irregular Memory
 HD 
am I dreaming? I don't remember going to sleep,Í?Ì?Í£Ì?Ì¿ oͫͤ̍Ì?Í?Í?Í?rÍ?ͧÌ?Ì? Ì?Ì?w̏ͣ̿̍Ì?Í?Í¥aÍ?Ì?ͬÍ?Ì?Ì¿k̏Í?Í?Í¥iÌ?nÍ?ͯ̿gÌ?Ì? Ì?Ì?Í?͐ͪÌ?Ì?uÍ?Í?Ì?pÍ­Ì?.ͧͧÌ?Ì?ͧ Ì?Í?IÌ? Ì?Ì?ͯo̽Í?Í¥Ì?nÌ?l̿ͫ̐ͬÍ?Ì?y̍́̐̾ͩÌ?Ì? Ì?rÌ?Ì?Ì?ͤÌ?̽e̽̽Ì?Í¥Ì?Ì?Ì?mͮ̾ͧ̐ͣͬͯȅÌ?Í?Í?mÍ?ͨÌ?Ì?Ì?Ì?bͬerÌ?ͣͨÌ? Ì?Í?̾Ì?Ì?Í?aͪÌ?Í«Í?Í­Ì? Ì?Í­Í?Ì?́sͯͫoÍ?fÍ?Í?Ì?Í?tͯ̏ Ì?hÌ?́Ì?ͧÌ?aÌ?Í?ͧÌ?Í­zÌ?Ì?Ì?Ì?Ì?yÍ®Ì?Í¥Í?́ ͧÌ?ͦÌ?ͯÌ?Ì?gͪlͦ́Í?Í?oÍ?wÌ?Í? Í?Í?Ì?Í?ͯÍ?ͯtÍ?Ì?Ì?Ì?hÌ?a̐ͭ̾Í?tÍ­Í?Í?ͯ ͐sÍ?̐̍Ì?̽Í?mÌ?Ì?Í?ͦÌ?Í?eÍ?ͭͯ͐lͤÌ?ͨÌ?ͪ̽lͭͤÌ?ͩͬÌ?Í?sÌ?Í?ͨÌ?́Ì?Í£ Ì?̾Ì?Í«Í?liÌ?Í?Ì?kÌ?̏̿Ì?͐Í?eͥͤ̏Ì?Í? Ì?my̿ͫͩ̐Ì?Ì? ͯͪÌ?f͐Í?Ì?Ì?ͯÌ?aÍ?Í?Ì?Í?Ì?̍̿vÌ?ͦÌ?ͮͪÍ?Ì?oÍ?Ì?Í?Ì?Í?Í?Ì?rÍ?Í£Ì?iÌ?Í?Ì?́ͫÌ?tͦÌ?ͬeÍ? Í?Ì?Í£Ì?ͥͨÍ?cÍ?Í?̐Í?ͪÌ?oÍ?Ì?Ì?Í?Í?Í?lÌ?Í?Í«Í?͐oÌ?Ì?Í«Í?ͬÍ?rÌ?

Input text: there is a gigantic silver star 33 feet in the air. there is a gigantic gold horse -33 inches below the star. there is a reflective black pyramid to the right of the horse. it is 333 feet wide. the sun is light pink. the ground is shiny and white. there is a gigantic silver fish in front of the horse. it is facing east. it is -33 inches above the horse.
Tags:  ##HD  #totwconflict  #invert  #solarize  #hue 
Views: 809
Effects: Hue, Invert, Solarize, Solarize
Nanook  (2016) 
a fata morgana
nheiges  (2016) 
sometimes its hard to tell, very cool image
anxieting  (2016) 

I hope I'm drr=eaming
Share to


Type your own scene