Type a Picture!

With WordsEye you can conjure your own art, cartoons and stories using simple language.

Join WordsEye and express yourself on one of the most creative communities on the web!

Irregular Memory
 HD 
am I dreaming? I don't remember going to sleep,Í?Ì?Í£Ì?Ì¿ oͫͤ̍Ì?Í?Í?Í?rÍ?ͧÌ?Ì? Ì?Ì?w̏ͣ̿̍Ì?Í?Í¥aÍ?Ì?ͬÍ?Ì?Ì¿k̏Í?Í?Í¥iÌ?nÍ?ͯ̿gÌ?Ì? Ì?Ì?Í?͐ͪÌ?Ì?uÍ?Í?Ì?pÍ­Ì?.ͧͧÌ?Ì?ͧ Ì?Í?IÌ? Ì?Ì?ͯo̽Í?Í¥Ì?nÌ?l̿ͫ̐ͬÍ?Ì?y̍́̐̾ͩÌ?Ì? Ì?rÌ?Ì?Ì?ͤÌ?̽e̽̽Ì?Í¥Ì?Ì?Ì?mͮ̾ͧ̐ͣͬͯȅÌ?Í?Í?mÍ?ͨÌ?Ì?Ì?Ì?bͬerÌ?ͣͨÌ? Ì?Í?̾Ì?Ì?Í?aͪÌ?Í«Í?Í­Ì? Ì?Í­Í?Ì?́sͯͫoÍ?fÍ?Í?Ì?Í?tͯ̏ Ì?hÌ?́Ì?ͧÌ?aÌ?Í?ͧÌ?Í­zÌ?Ì?Ì?Ì?Ì?yÍ®Ì?Í¥Í?́ ͧÌ?ͦÌ?ͯÌ?Ì?gͪlͦ́Í?Í?oÍ?wÌ?Í? Í?Í?Ì?Í?ͯÍ?ͯtÍ?Ì?Ì?Ì?hÌ?a̐ͭ̾Í?tÍ­Í?Í?ͯ ͐sÍ?̐̍Ì?̽Í?mÌ?Ì?Í?ͦÌ?Í?eÍ?ͭͯ͐lͤÌ?ͨÌ?ͪ̽lͭͤÌ?ͩͬÌ?Í?sÌ?Í?ͨÌ?́Ì?Í£ Ì?̾Ì?Í«Í?liÌ?Í?Ì?kÌ?̏̿Ì?͐Í?eͥͤ̏Ì?Í? Ì?my̿ͫͩ̐Ì?Ì? ͯͪÌ?f͐Í?Ì?Ì?ͯÌ?aÍ?Í?Ì?Í?Ì?̍̿vÌ?ͦÌ?ͮͪÍ?Ì?oÍ?Ì?Í?Ì?Í?Í?Ì?rÍ?Í£Ì?iÌ?Í?Ì?́ͫÌ?tͦÌ?ͬeÍ? Í?Ì?Í£Ì?ͥͨÍ?cÍ?Í?̐Í?ͪÌ?oÍ?Ì?Ì?Í?Í?Í?lÌ?Í?Í«Í?͐oÌ?Ì?Í«Í?ͬÍ?rÌ?

Input text: 
there is a gigantic silver star 33 feet in the air. there is a gigantic gold horse -33 inches below the star. there is a reflective black pyramid to the right of the horse. it is 333 feet wide. the sun is light pink. the ground is shiny and white. there is a gigantic silver fish in front of the horse. it is facing east. it is -33 inches above the horse.
Tags: 
##HD #totwconflict #invert #solarize #hue 
Views: 
949
Effects: 
Hue, Invert, Solarize, Solarize
Nanook (2016) 
a fata morgana
nheiges (2016) 
sometimes its hard to tell, very cool image
anxieting (2016) 

I hope I'm drr=eaming
Share to