Type a Picture!

With WordsEye you can conjure your own art, cartoons and stories using simple language.

Join WordsEye and express yourself on one of the most creative communities on the web!

M̢̡͠͝y̵͠͞ ̸̨́L̴̛͘͜͝o҉̷̧v̧̨͠e̡̕͟l̡͞͠͞y̛̛͢ ̕H͘̕ǫ͟ŗ̀s̶͘e̛͘
 HD 
W̱̣̱hÍ?e̦Í?̫̺̩̤̲r̩̹eÍ?Í?͍̥Ì? Í?Ì­Í?Ì«Í?a̹Í?Ì?Ì?Ì?r̬Í?Ì£e͍̫Ì?Ì?̯ y̬oÍ?Í?uÍ?Í? ̩̳Í?͍̺Ì?̯gÌ­oÌ£Í?Í?in̦̺g̳̥̲̮̮Í?,Í?̪̥̬Ì?̯̹ Ì«Ì«Í?̳Ì?Ì?wÍ?Í?i̦Í?Í?Í?̹̻tÍ?Í?Ì«Ì£h̹Í?̯ Í?Ì?Ì­yÍ?o̻̠Í?Ì°u̯Ì?rÌ?̝ ̦̤Í?̦Í?fÌ?Í?Í?Ì®Í?Í?Ì«eÍ?͍̹̳tÍ?̤Í?Í?̦Ì?Ì?lÍ?Ì?̯oÌ°Ì?Í?c̱̭̬kÍ?s̤̥ Ì?ḇ̯̲Í?lÌ«o̬Ì?̤Ì?̠̼Ì?wÍ?̳iÌ?Ì®nÌ?Í?̳gÍ?Ì£Ì?Ì? ̩̪Ì?̬Í?Í?iÍ?Ì»Ì?nÍ?Ì?̹Í? ̹̱Ì?̪̯̪Í?tÍ?̪͍hÌ¥e̻̼ wị̣Í?nÌ?̬Í?d̼Ì?̯Ì?̝?Í?Í?Í?Ì° Ì­Í?Í?Ì?̝Í?Í?
̤Ì?̼̻Í?Í?IÍ?Í?Í?Ì¥Í?Í?̬ Ì®Í?Ì«w̬Í?an̯̼Ì?Ì?̺̰tÌ­Í?̱̠Í?̹Í? t̳̣̫o̥̻̫̦Í? ̳sh͍Ì?̪Í?̲Ì?Ì?oÌ?Í?Ì»Ì?Í?Í?Í?weÌ?Í?Í?Ì?̤̣̬r

Input text: 
A horse is -6.5 feet in front of a 12 feet high [Ireland] wall. A 6.5 feet high flat blue horse is in front of the wall. A 6.7 feet high flat yellow horse is -1 inch behind the flat blue horse. A 7 feet high flat green horse is -1 inch behind the flat yellow horse. A 7.4 feet high flat red horse is -1 inch behind the flat green horse. A 7.8 feet high cyan flat horse is -1 inch behind the flat red horse. A clear wall is 2 feet in front of the horse. A yellow light is 15 feet above and in front of the horse. 3 lights are below the horse. The ground is clear.
Tags: 
##HD #redux 
Views: 
1141
Effects: 
Contrast, Solarize, Solarize
Scene credits:
hedgehog1965 (2016) 
I almost went with a solarise, but settled for a dark, misty dream look instead :-)
anxieting (2016) 
Dark dream suits the horse more
Share to